Промоција на магистри и дипломирани студенти на Градежен факултет – Скопје

Датум

понеделник 24. јули 2400
У 16:22
Промоција на магистри и дипломирани студенти на Градежен факултет – Скопје е закажана на 31 мај 2021 година, од 12 часот, во холот на факултетот, со распоред: магистирани, па дипломирани инженери, во период април 2020 – март 2021 година.
Дипломата се подигнува лично, или може да ја подигне лице, овластено со нотарски акт, кој ќе се приложи на промоцијата.
Студентите кои имаат долг кон факултетот, треба да го подмират пред промоцијата.