Одбрана на магистерска, Христијан Димитров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.09.2020 (понеделник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Христијан Димитров, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Компаративна анализа на методите за пресметување на челини рамки со вклучени ефекти од 2 ред