Одбрана на магистерска, Христијан Грујоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.01.2022 (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Христијан Грујоски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Проценка на состојбата, анализа, димензионирање и мерки за

санација на постоен армиранобетонски аквадукт согласно Еврокодови