Одбрана на магистерска, Филип Лекоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 10.05.2022 (вторник), со почеток во 09.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Филип Лекоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 ,,Стандарди за проценка на вредност на земјиште при откуп за јавни потреби во САД