Одбрана на магистерска, Тамара Стојановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.09.2022. (понеделник) со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Тамара Стојановска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Концентрирани пристапи за утврдување на вредност на недвижности раково-дени согласно динамичките промени на наменската искористеност на недвиж-ностите