Одбрана на магистерска, Стефан Велков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 30.05.2022 (понеделник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Стефан Велков, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Споредбена анализа на аголен далеководен столб според македонски и европски стандарди