Одбрана на магистерски труд – Стефанија Митревска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 23.2.2021 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Стефанија Митревска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредбена анализа на различните пристапи за имплементација на процесот за консолидација на земјоделско земјиште според критериумите во консолидационото подрачје