Одбрана на магистерска, Спиро Алексиевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 03.03.2022 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Спиро Алексиевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 Анализа на барањата за дуктилност на армиранобетонски јазли според Еврокодовите