Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Панче Костуранов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.05.2020 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Панче Костуранов, дипл. инж. арх.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :
Примена на принципите на соларната геометрија во насока на создавање на енергетски                  ефикасни објекти

Meeting ID

829-9055-6850

Meeting Password

777

Alternative Hosts

ucilnaKC@gf.ukim.edu.mk