Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Дејан Геговски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 22.07.2020 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Дејан Геговски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
„Оцена на доверливост на горниот строј на монтажни претходно напрегнати мостови”