Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Душица Накова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.06.2020 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Душица Накова, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Критериуми за надворешна  доверливост кај наменските геодетски мрежи