Одбрана на магистерска, Софија Душановска

Датум

понеделник 24. јули 8000
У 16:45

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.02.2021. (вторник) со почеток во 12.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Софија Душановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на влијанија од втор ред според Еврокод 2