Одбрана на магистерска, Рилинд Селмани

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 29.11.2021 (понеделник), со почеток во 12.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Рилинд Селмани, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Споредба на основен проект со изведена состојба на градежните работи за објект со мешовит конструктивен систем