Одбрана на магистерска, Никола Крстовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 12.07.2022 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Никола Крстовски,  дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,, Анализа на различни методи за моделирање на атмосферска канализациска мрежа