Одбрана на магистерска, Илија Лазаров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.2.2021 (петок), со почеток во 16.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Илија Лазаров, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на третманот на просторната компонента во базите Postgre SQL u Oracle