Одбрана на магистерска, Игор Николоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.11.2020 (понеделник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Игор Николоски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на 1Д и 2Д модели за хидраулички анализи кај брани со придружни објекти