Одбрана на магистерска, Златко Љубиноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.02.2022 (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Златко Љубиноски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Современи геодетски технологии за аквизиција и обработка на податоци при проектирање на инженерски објекти