Одбрана на магистерска, Драган Дуганов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.04.2022 (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Драган Дуганов, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Споредбена анализа на типска антенска конструкција според македонски и европски стандарди