Одбрана на магистерска, Бојан Максимов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 31.03.2022 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Бојан Максимов, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Анализа на точноста на продуктите од LiDAR технологијата