Одбрана на магистерска, Бојан Бојчовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 31.03.2022 (четврток), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Бојан Бојчовски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Анализа на регионални геодинамички случувања определени со систем од ак-тивни референтни станици