Одбрана на магистерска, Благој Ристов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.09.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во училница бр.213 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Благој Ристов дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени инфраструктурни објекти