Одбрана на докторска дисертација, м-р Зијадин Гуру

  Соопштение   

 

 

На ден 15.02.2019г. (петок), со почеток  во 11.00 часот во АМФ на Градежен  факултет во Скопје , кандидатот м-р Зијадин Гуру дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација под наслов :

 

,,Експериментални и нумерички  истражувања на бетонските столбови армирани со FRP прачки 

 

 

                                                                                 Градежен факултет