Назад
локал 107

д-р Ѓорѓевски Спасен

Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1981 година, магистрирал во 1988 година на Градежен факултет во Загреб, Хрватска а докторирал во 1996 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Фундирање“ на СП Градежништво, „ Фундирање 1“, „Фундирање 2“, „Земјан притисок и потпорни конструкции“ и „Геотехника на подземни работи и конструкции“ на СП Геотехника. На втор циклус го предава следниот предмет: „Геотехничко моделирање“ на СП Геотехника.

Катедра: Геотехника