Назад
локал 206

м-р Постолов Никола

М-р Никола Постолов e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирал во 2013 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2017 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за механика и материјали.

Катедра: Механика и материјали
Социјалните мрежи: