Назад
локал 153

д-р Абази Сеад

М-р Сеад Абази e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал во 2011 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2013 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за геотехника.

Емаил: sead@gf.ukim.edu.mk
Катедра: Геотехника