Назад
локал 206

м-р Волчев Ристе

М-р Ристе Волчев e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирал во 2013 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2016 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за механика и материјали.

Емаил: volcev@gf.ukim.edu.mk
Катедра: Механика и материјали
Социјалните мрежи: