Назад
локал 162

д-р Партиков Миле

Ас. м-р Миле Партиков e член на Катедрата за метални конструкции. Дипломирал во 2008 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2010 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата метални конструкции.

 

Линкови

CV

Катедра: Метални конструкции
Социјалните мрежи: