Назад
локал 248

д-р Сусинов Бојан

М-р Бојан Сусинов e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2013 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за геотехника.

Катедра: Геотехника
Социјалните мрежи: