Назад
локал 145

д-р Богоевска Симона

Ас. м-р Симона Богоевска e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирала во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирала во 2011 година. Запишана е на докторските студии на Рур-Универзитет Бохум, Германија. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа.

Катедра: Теорија на конструкции и компјутерска анализа