Назад
локал 114

д-р Мијоски Горан

Вонр. проф. д-р Горан Мијоски e член на Катедрата за патишта. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1999 година, магистрирал во 2002 година а докторирал во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Горен строј на патишта“на СП Градежништво и „Основи на сообраќајници“ на СП Геодезија. На втор циклус ги предава следните предмети: „Управување и одржување на патишта“,

„Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта“ и „Планирање на просторот и сообраќајот“ на СП Градежништво- транспортна инфраструктура.

Катедра: Патишта
Социјалните мрежи: