Назад
локал 130

д-р Јовановски Милорад

Проф. д-р Милорад Јовановски e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал на Рударско-геолошки факултет во Штип при УКИМ во 1988 година, магистрирал во 1993 година на Рударско-геолошки факултет во Белград, Србија а докторирал во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Инженерска геологија“ на СП Градежништво, „Применета хидрогеологија“, „Геотехнички истражувања“, „Подобрување на карпи“ и „Механика на карпи“ на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „Свлечишта и стабилност на косини“, „Проценка на ризици во геотехника“ , „Геотехника во заштита на околината“, „Инженерска механика на карпи“на СП Геотехника како и „Геотехника во заштита на животната средина“ на СП Инженерство на животна средина и ресурси. На третиот циклус ги предава следните предмети: „Геотехничко моделирање“ и „Инженерска механика на карпи“ на СП Градежништво.

Линкови

CV

Катедра: Геотехника