Назад
локал 110

д-р Чурилов Сергеј

Проф. д-р Сергеј Чурилов e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирал во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ, магистрирал во 2007 година, а докторирал во 2012 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во рамки на школата за докторски студии SEEFORM.

На првиот циклус ги предава следните предмети:

  • CAD ориентиран софтвер
  • Ѕидани конструкции
  • Компјутерски апликации во градежништво
  • Компјутерски апликации во геодезија

На вториот циклус ги предава следните предмети:

  • Инженерско моделирање
  • Ѕидани конструкции
  • Метод на конечни елементи

на СП Градежништво-конструктивна насока.

На третиот циклус предава предмет на СП Градежништво:

  • Моделирање и анализа на ѕидани конструкции
Катедра: Теорија на конструкции и компјутерска анализа
Социјалните мрежи: