Назад
локал 159

д-р Цветановски Петар

Проф. д-р Петар Цветановски e член на Катедрата за метални конструкции. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1980 година, магистрирал во 1991 година а докторирал во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Основи на челични конструкции “ и „ Челични конструкции на згради “на СП Градежништво и „ Челични конструкции“ на Архитектонски факултет. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Специјални метални конструкции “ , „ Испитување на конструкции “ и „Челични мостови “ на СП Градежништво-конструктивна насока.
Катедра: Метални конструкции
Социјалните мрежи: