Назад
локал 109

д-р Тодоров Коце

Доц. д-р Коце Тодоров e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2001 година, магистрирал во 2008 година а докторирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2014 година во рамки на школата за докторски студии SEEFORM. На прв циклус го предава следниот предмет: „ Јакост на материјалите“ на СП Градежништво и СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „Композитни материјали“ и „Однесување на конструкции на земјотрес“ на СП Градежништво-конструктивна насока.

 

Линкови

CV

Катедра: Механика и материјали
Социјалните мрежи: