Назад
локал 233

д-р Тасески Гоце

Доц. д-р Гоце Тасески e член на Катедрата за водоснабдување, канализација и мелиорации. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2006 година, магистрирал во 2009 година а докторирал во 2015 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус го предава

следниот предмет: „ Водоснабдување“ на СП Градежништво. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Прочистување на води“ , „Моделирање во комунална хидротехника “, „Водовод и канализација во згради“ и „Користење на подземни води“ на СП Градежништво- хидротехничка насока. На третиот циклус ги предава следните предмети: „ Автоматизирање и управување со водоснабдителни системи “ и „Технолошки процеси при системи за пречистување на водата“ на СП Градежништво.

Катедра: Водоснабдување, канализација и мелиорации