Назад
локал 123

д-р Србиноски Златко

Проф. д-р Златко Србиноски e член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал на Геодетски факултет во Загреб, Хрватска во 1993 година, магистрирал на Природно-математички факултет при УКИМ во 1998 година а докторирал во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Елипсоидна геодезија“, „Општа картографија“, „Математичка картографија“ и „Глобални позициски системи“ на СП Геодезија. На втор циклус ги

предава следните предмети: „Физичка геодезија“, „Дигитална картографија“, „Менаџмент на геодетски работи“, „Одбрани поглавија од математичката картографија“ и „Мерни системи во менаџментот со недвижности“ на СП Геодезија.

 

Линкови

CV

Катедра: Виша геодезија