Назад
локал 155

д-р Пеливаноски Петко

Проф. д-р Петко Пеливаноски e член на Катедрата за водоснабдување, канализација и мелиорации. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1984 година, магистрирал во 1993 година а докторирал во 2000 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Комунална хидротехника“ и „ Канализација“на СП Градежништво. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Прочистување на отпадни води“ и „ Квалитет на води“ на СП Градежништво- хидротехничка насока. На третиот циклус ги предава следните предмети: „ Заштита на водата од загадување“, „Напредни процеси на прочистување на отпадни води“ и „Урбана дренажа“ на СП Градежништво.

Катедра: Водоснабдување, канализација и мелиорации