Назад
локал 157

д-р Папиќ Јован

Вон. проф. д-р Јован Бр. Папиќ e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2001 година, магистрирал во 2007 година на Градежен факултет во Белград, Србија а докторирал во 2013 година на Градежно-архитектонскиот факултет во Ниш, Србија. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Механика на почви“ на СП Градежништво, „Механика на почви I“, „Механика на почви II“, „Земјани работи и конструкции“, „Геoсинтетици“ „Свлечишта“, „Геотехника во заштита на околината“ и „Геотехничка пракса“ на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „Геотехнички аспекти на депонии за цврст отпад“, „Стабилност и санација на косини“ и „Теориска механика на почви“ на СП Геотехника.

 

Линкови

CV

Емаил: papic@gf.ukim.edu.mk
Катедра: Геотехника
Социјалните мрежи: