Назад
локал 142

д-р Мисајлески Зоран

Доц. д-р Зоран Мисајлески e член на Катедрата за математика. Дипломирал на Природно-математички факултет при УКИМ во 2003 година, магистрирал во 2010 година Природно-математички факултет при УКИМ,  а докторирал во 2014 година на Природно-математички факултет при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Математика 1“, „Математика 2“ и „ Математика 3“ на СП Градежништво и СП Геотехника, „Математика“, „Сферна тригонометрија“ на СП Геодезија, „Веројатност и статистика“ на СП Градежништво, СП Геотехника и СП Геодезија. На втор циклус ги предава следните предмети: „Математика 2“ на СП Градежништво и СП Геотехника, „Одбрани поглавја од математика“ на СП Геодезија, како и „Веројатност и статистика“ на СП Градежништво, СП Геотехника и СП Геодезија.

 

Линкови

CV

Катедра: Математика и информатика
Социјалните мрежи: