Назад
локал 140

д-р Денковска Лилјана

Проф. д-р Лилјана Денковска e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирала во 1980 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ, магистрирала во 1989 година а докторирала во 2000 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Нумерички методи во градежништво“ и „ Теорија на конструкции 2“ на СП Градежништво „Основи на нумеричките методи“ на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Нелинеарна анализа “ на СП Градежништво-конструктивна насока, како и „ Нумерички методи“ на СП Геотехника и „Универзалноста на методот на конечни елементи“ на листата на УКИМ.

Катедра: Теорија на конструкции и компјутерска анализа