Назад
локал 210

д-р Витанов Владимир

Вонр. проф. д-р Владимир Витанов e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1999 година, магистрирал на магистерските студии „Пресметковно инженерство“ на Рур-Универзитет Бохум, Германија во 2002 година а докторирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2012 година во рамки на школата за докторски студии SEEFORM. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Статика“, „Вовед во програмирање “ и „Еластичност и гранична носивост “на СП Градежништво и „ Вовед во еластичност“ на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Еластичности и гранична носивост“, „Пластичност“ и „ Програмирање“ на СП Градежништво-конструктивна насока.

Катедра: Механика и материјали
Социјалните мрежи: