Лабораторија за геотехника

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Последната фазана развој на лабораторијата е поврзана со добивањето на донација од страна на Владата на СР.Германија во 1997 година, кога постојнатае дополнета со најсовремена опрема за теренски и лабораториски комплексни геотехнички истражувања и испитувања. Со оваа трета фаза во развојот на катедрата, таа со лабораториската и теренската опременост со право се вбројува во најопремените геотехнички центри не само на Балканот, туку и во Југоисточна Европа.

Во моментов лабораторијата поседува опрема за следните испитувања:

а) Лабораториски испитувања на почвени материјали

 • Комплетна опрема за класификациони испитувања
 • Опрема за испитување на деформабилните карактеритики на почвите
 • Опрема за испитување на деформабилност на грубозрни почви во голема мерка
 • Опрема за испитување на јакоста на смолкнување на почвите во услови на триаксијална компресија и со директно смолкнување (со можност за испитување на различни димензии на пробни тела од кохеретни и некохерентни материјали)
 • Опрема за динамички испитувања на почвите
 • Лабораториска крилна сонда, џепен пенетрометар, комплет на сушари и др.
 • Лабораториски испитувања на водопропустноста со контантен и променлив притисок
 • Лабораториски испитувања на калифорниски индекс на носивост (CBR)-апарат за директно смолкнување на грубозрни материјали во голема мерка со димензии 1*1 *0.6 метри

б) Теренски испитувања на почвени материјали

 • Статички пенетрометар со капацитет од 10t, производство на Gouda-Холандија
 • Menard-ов пресиометар за испитување на деформабилноста на почвите
 • Oпит со плоча
 • Вертикален мобилен инклинометар за мерење на поместувања на нестабилни терени
 • Теренско испитување на калифорниски индекс на носивост (CBR)

в) Лабораториски испитувања на карпи

 • Kомплетна апаратура за припрема на пробни тела за карпи (машини за сечење, дупчење и полирање на примероци)
 • Преса за испитување на едноаксијална и триајксијална јакост на карпите со можност за прилагање на вертикален товар до 300 тона, и бочни притисоци до 70 бара, со различни димензии на ќелии за триаксијални испитувања на карпи
 • Испитување на трајност на карпите (slake durability test)
 • Опрема за мерење на тврдината со Шмитов чекан (Schmid hamer)
 • Hoek-ова кутија за директно смолкнување вдолж пукнатини

г) Теренски испитувања на карпи

 • Комплет преси и пумпи за испитување на деформабилност и јакост на смолкнување на блокови-штампови
 • Опрема за испитување на јакост на монолити со точкасто оптеретување, производство на фирмата Interfels – Germanija (Franklin-ова преса)
 • Сондажен дилатометар тип IF096, производство на Interfels -Германија, за испитување на деформабилноста на карпите во истражни дупнатини
 • Опрема за рефракциони сеизмички геофизички испитувања
 • Опрема за геоелктрични испитувања

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”3128,3127,3125,3126,3124,3123,3121,3115,3116,3118,3117,3120,3119,3122,3114,3113,3112″][/vc_column][/vc_row]