Одбрана на магистерска, Ана Дојчиновска

Датум

петок 23. јуни 4800
У 17:01

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 01.12.2023. (петок) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Дојчиновска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Хидрауличка анализа за оптимален избор на висинска кота на резервоар кај постоен си-стем на водоснабдување”