Одбрана на магистерска, Огнен Менковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии
СООПШТЕНИЕ
На ден 26.01.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Огнен Менковски дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :
,,Редефинирање на големите води на река Вардар