Одбрана на магистерска, Виолета Ѓорѓиевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.01.2018. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Виолета Ѓорѓиевска дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерскатаработа под наслов :

 

,,Анализа на зависностите напрегања – дилатации за пресметување на армиранобетонски пресеци армирани во затегната зона