Одбрана на магистерска, Љупчо Атанасовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.09.2020 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Љупчо Атанасовски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на постапките за поврзување на Македонскиот со Европскиот вертикален референтен систем