Одбрана на магистерска, Јована Трајковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.02.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во училница бр.2  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Јована Трајковска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,  Димензионирање на армиранобетонски носиви ѕидови според Еврокодови