Одбрана на магистерска, Јоаким Јовановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 06.05.2022 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Јоаким Јовановски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Методи за пресметка на носивоста и стабилноста на греда-столб елементи