Одбрана на магистерска, Јетон Рустеми

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.12.2018. (петок), со почеток во 10.30 часот во Салата бр. 2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Јетон Рустеми дипл.инж.геот., јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Влијание на ефекти од торзија кај објекти од неармирана ѕидарија во сеизмички услови