Одбрана на магистерска, Ѓоко Паскаловски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.04.2019. (среда), со почеток во 12.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Ѓоко Паскаловски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Споредбена анализа на конструктивни модели на двоводни далеководни столбови